بررسی تاثیر نوآوری در محصولات سبز بر عملکرد بانک ملی شعب شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ضرورت به­کارگیری تکنولوژی­های پیشرفته (محصولات سبز) در فعالیت­های صنعت بانک حائز اهمیت است. این مقاله نتایج بررسی تاثیر این تکنولوژی­ها را بر عملکرد بانک ملی (در شعب تهران) ارائه می‌دهد. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق مدیران عملیاتی بانک ملی (شعب شهر تهران) است که 595 نفر را شامل می­شود. روش نمونه­گیری طبقه­یی نسبتی ساده است که از کل مدیران عملیاتی شعب بانک ملی شهر تهران انتخاب شده­اند و مقدار حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه­گیری از جامعه محدود بود 235 نفر محاسبه شد. همچنین برای تجزیه­و­تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم‌افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد. از مدل­یابی معادﻻت ساختاری به­عنوان یک تکنیک تحلیل چند متغیری برای آزمون میزان وابستگی روابط بین متغیرها استفاده شده است. این تحقیق به دنبال بررسی 12 فرضیه است که از بین آن­ها 6 فرضیه تایید شد که عبارت­اند از: تاثیر تقاضای بازار بر نوآوری خدمات سبز، عملکرد محیطی، عملکرد اقتصادی، خدمات سبز، تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد، تاثیر بازارگرایی بر قابلیت بازاریابی.         
 

کلیدواژه‌ها