مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     در این مقاله، نتایج بررسی رابطه علّی بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی در ستاد شرکت سایپاپرس ارائه شده است. مدل مورد مطالعه تحقیق، الگوی روابط بین استراتژی­های کسب‌وکار، سیاست­های منابع انسانی، نتایج سیاست­های HRM و عملکرد سازمانی را مورد آزمون قرار می­دهد. جامعه آماری شامل کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس است که تعداد 139 نفر از آنان به‌صورت تصادفی انتخاب و در تحقیق مشارکت داده شدند. پرسشنامه متضمن 40 سوال است که متغیرهای اصلی تحقیق را سنجش می­کند. روایی و پایایی پرسشنامه در حد بسیار خوب ارزیابی شد و داده­های به­دست­آمده با نر­افزارهای SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد کلیّت مدل ارائه شده قابل تایید است و پنج فرضیه مطرح­شده تحقیق به­صورت زیر تایید می­شوند:
1. بین استراتژی­های بازرگانی و سیاست­های HRM رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین سیاست­های HRM و دستاورد طرح­های HRM رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین دستاورد طرح­های HRM و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین سیاست­های HRM و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
5. بهبود دستاورد طرح­های HRM تعدیل­کننده رابطه بین سیاست­های HRM و عملکرد سازمانی است.
     کاتو و بودوار (2010) نیز با ارزیابی مدلی مشابه مدل تحقیق حاضر به این نتیجه رسیدند که مدیریت منابع انسانی از سیاست­های بازرگانی تاثیر می­پذیرد و متعاقبا بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است. نتایج این تحقیق با تحقیقات پورسل و هاچینسون (2007)، لی پارک و همکاران (۲۰۰۶)و نصرالهی (1388) نیز همسو بوده است.
 

کلیدواژه‌ها