طراحی الگوی بهبود برنامه ریزی خطوط تولید با انتخاب تامین کننده مناسب و تلفیق رویکردهای موثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     با توجه به افزایش رقابت بین واحد‌های تولیدی و کمبود مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب، انتخاب تامین­کننده‌ای که بتواند ماده اولیه مناسب را با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار واحد تولیدی قرار دهد ضرورت پیدا می‌کند. در این تحقیق از دو رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی آرمانی به منظور انتخاب تامین­کننده مناسب در حوزه مورد مطالعه استفاده شد. هدف کلی از انجام این تحقیق طراحی الگوی ریاضی و رده‌یی به‌منظور بهبود  برنامه‌ریزی خطوط تولید از طریق انتخاب تامین­کننده مناسب با رویکرد FAHP-GP است. علاوه بر این اهداف فرعی شامل: الف. تعیین میزان اهمیت معیارهای موثر در انتخاب تامین کننده مناسب ب. شناسایی معیارهای موثر در انتخاب تامین کننده مناسب ج. حداقل سازی هزینه تامین مواد اولیه. د. حداکثرسازی امتیاز حاصل از خرید مواد اولیه از فروشندگان مختلف ه. اولویت‌بندی تامین کنندگان درحوزه مورد مطالعه ملحوظ شده است. از آنجاکه در صنعت کاغذ سازی استفاده از فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی متعدد در فرآیند تولید موجب کاهش کیفیت محصول و افزایش هزینه‌ها می‌شود. بنابراین با استفاده از رویکردFAHP-GP تامین‌کننده‌ای انتخاب خواهد شد که ماده اولیه مناسبی را با کیفیت بالا، قیمت پایین و زمان تحویل‌دهی به‌موقع در اختیار واحد تولیدی قرار دهد تا از این طریق بتوان برنامه‌ریزی خط تولید را بهبود بخشید. با توجه به اینکه در حوزه مورد مطالعه هیچ قاعده و قانونی برای انتخاب تامین کننده وجود نداشت وکارخانه ماده اولیه خود را از تامین کنندگان مختلف بدون توجه به سوابق، توانایی‌ها و معیارهای موجود تامین می‌کرد، بنابراین استفاده از این رویکرد باعث شد که: 1. معیارهای موثر برای انتخاب تامین کننده مناسب در این کارخانه شناسایی شود و بتوان آن‌ها را با توجه به نظرات مدیران مختلف در تصمیم‌گیری لحاظ کرد . 2. با بدست آوردن وزن هریک از این معیارها  بتوان اهمیت هر یک از آن‌ها را در انتخاب تامین­کنندگان مشخص نمود. 3. با رتبه‌بندی گزینه‌ها، تامین کننده اصلی را در کارخانه کاغذسازی شناسایی کرد. 4. با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی و وارد کردن محدودیت‌های سیستمی و لحاظ چندین هدف علاوه برتامین ماده اولیه مورد نیاز کارخانه، هزینه خرید را به حداقل رساند و امتیاز حاصل ازخرید مواد اولیه از تامین کنندگان مختلف را حداکثر نمود.
 

کلیدواژه‌ها