ویژگی های تجارت الکترونیک و پذیرش آن توسط مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مدل کرسپو و دل بوسکه (2010) به بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک با تاکید بر ویژگی‌های تجاری اینترنت در سیستم حمل و نقل کشور پرداخته است و سعی بر شناسایی عواملی بوده است که سبب افزایش خرید الکترونیک می­شود تا بتوان با ارائه راهکارهای موثر و مفید به شرکت‌ها در جهت استفاده از تجارت الکترونیک و کسب مزیت رقابتی و معرفی مزایای تجارت الکترونیک به مشتریان در جهت حرکت به سمت کشوری توسعه یافته کمک کرد. برای این منظور از طریق جمع‌آوری داده‌های مربوط به ویژگی تجاری اینترنت، به شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید الکترونیک پرداختیم. به این ترتیب که با استفاده از آزمون t استیودنت، اولویت‌بندی هریک از عوامل از دید آن دسته از مشتریان شرکت سیر و سفر انجام شد که تا کنون از خرید اینترنتی استفاده نکرده­اند و با آزمون تحلیل رگرسیون به بررسی تاثیر هر یک از عوامل بر قصد خرید الکترونیک پرداخته شده است. در این فرایند از نرم افزارSPSS 18. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات کمک گرفته شد. در نهایت به کمک خروجی نرم‌افزار به بحث پیرامون نتایج پرداخته شده است. با توجه به فرضیات تحقیق، عوامل موثر بر نگرش افراد به تجارت الکترونیک به ترتیبِ درک خدمات و تجربه خرید اولویت بندی شده است و عوامل موثر بر قصد خرید الکترونیک به ترتیبِ کنترل رفتاری درک شده، درک ریسک تجارت الکترونیک و هنجار ذهنی اولویت‌بندی شده است. ضمنا با ارائه راهکارهای کاربردی و عملی برای بهبود اوضاع در این صنعت گامی موثر برای سودآوری بیشتر، کاهش هزینه­های ناشی از حفظ مشتری و کسب مزیت‌های حاصل از تجارت الکترونیک برداشته شده است.    
 

کلیدواژه‌ها