عوامل مؤثر بر نوآوری و نقش انتظارات کارکنان از پیامدهای عملکردی و مزایای تصویری آن در بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     هدف از این مطالعه، ارزیابی عوامل مؤثر بر نوآوری و نقش انتظارات کارکنان از پیامدهای عملکردی و مزایای تصویری آن در بانک‌های ملی سطح شهر تهران است. بدین منظور، 380 نفر از کارکنان بانک‌های ملی سطح شهر تهران، به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، علَی مقایسه‌یی است. برای جمع‌آوری داد‌ه­های اولیه از پرسش‌نامه استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، حاکی از آن است که انتظار علمی محقق در زمینه‌های (1) تاثیر مثبت و معنادار حمایت سازمانی بر مزایای تصویری مورد انتظار و پیامدهای عملکردی مثبت مورد انتظار، (2) تاثیر مثبت و معنادار کیفیت رابطه با مدیر بر مزایای تصویری مورد انتظار و پیامدهای عملکردی مثبت مورد انتظار، (3) تاثیر مثبت و معنادار نوآوری به­عنوان الزام شغلی بر پیامدهای عملکردی مثبت مورد انتظار، (4) تاثیر مثبت و معنادار محبوبیت به­عنوان نوآوری بر پیامدهای عملکردی مثبت مورد انتظار، (5) نارضایتی از وضع موجود بر مزایای تصویری مورد انتظار و پیامدهای عملکردی مثبت مورد انتظار، (6) تاثیر مثبت و معنادار مزایای تصویری مورد انتظار بر رفتار نوآورانه فردی و تاثیر مثبت و معنادار پیامدهای عملکردی مثبت مورد انتظار بر رفتار نوآورانه فردی مورد تایید واقع گرفت؛ ولی رابطه معنادار میان نوآوری به­ عنوان الزام شغلی با مزایای تصویری مورد انتظار و رابطه معنادار میان محبوبیت به­ عنوان نوآوری با مزایای تصویری مورد انتظار مورد تایید واقع نشد.
 

کلیدواژه‌ها