عوامل موثر در تعیین محل کارخانه‌های صنایع لبنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     تعیین محل کارخانه، یکی از گام‌های کلیدی تأسیس آن است؛ چرا که نتایج این تصمیم در درازمدت ظاهر می شود و اثرات بسزایی از بعد اقتصادی، محیط زیست، مسایل اجتماعی و ... دارد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر تعیین محل کارخانه‌های صنایع لبنی و اولویت‌بندی گزینه‌های آن است. برای این تحقیق شرکت‌های لبنیاتی شهر رشت  به‌عنوان جامعه آماری تعیین گردیدکه شامل پنج شرکت سرگل، سارا، پگاه، فرامان و پخش و توزیع کاله است که در مجموع 750 نفر نیروی کار دارند. با توجه به مطالعات کتابخانه‌یی در ابتدا عوامل موثر در تعیین محل صنایع لبنی توسط پرسشنامه‌ای با مقیاس لیکرت شناسایی شد که مبتنی بر دیدگاه‌های پانزده مدیر خبره پنج شرکت مذکور است، در تعیین جامعه روش نمونه‌گیری طبقه‌یی به‌کار گرفته شد. نتایج بدست آمده از پرسش‌نامه لیکرت با آزمون کولموگرف و دو جمله‌یی سنجیده عوامل اصلی شناسایی شد که شامل آب و انرژی، مواد اولیه، راه و ترابری، نیروی انسانی، امکانات زیستی و سیاست و برنامه دولت بود، آنگاه با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، اولویت‌بندی و درجه اهمیت عوامل درمدل تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخص گردید. سپس نتایج با مدل وزن‌دهی به عوامل جایابی از طریق آزمون اسپیرمن مقایسه گردید که در هر دو مدل پاسخ‌ها یکسان بود. در بین معیارهای اصلی مواد اولیه و در میان معیارهای فرعی نرخ حمل و نقل بهترین معیار و مناسب‌ترین گزینه از بین سه محل پیشنهادی برای احداث کارخانه شهر لاهیجان بوده است.
 

کلیدواژه‌ها