مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پردیس قم , دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت پردیس قم ، دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دهه های اخیر بانک های تجاری جهان, با روند جهانی شدن و نگرش پیدایش مشتری مداری مواجه بوده و بر اساس آن تحول و تغییرات اساسی را تجربه کرده اند. یکی از راه ها مقابله با این شرایط, خصوصی سازی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه عملکرد مالی بانک های تجاری دولتی و خصوصی در چارچوب شرایط موجود بر اساس ابعاد مدل CAMEL ,در دوره زمانی1385 تا 1388 است. نمونه آماری این تحقیق شامل 4 بانک تجاری دولتی و 4 بانک تجاری خصوصی است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق نیز از صورت های مالی سال های مورد بررسی بانک های نمونه استخراج شده است. طبق آزمون کلموگورف-اسمیرنف مشخص شد که توزیع نمونه نرمال است بنابراین برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از آزمون میانگین دو جامعه (آزمون T) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان دهنده عملکرد بهتر بانک های خصوصی در بعد نقدینگی و عملکرد درآمدها و عملکرد بهتر بانک های دولتی در بعد کیفیت مدیریت است. و از دیگر ابعاد تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی، تفاوت معناداری در عملکرد بانک های دولتی و خصوصی نشان نداد. لذا بانک های خصوصی باید در تلاش برای بهبود عملکرد مدیران خود باشند. در همین راستا راهکارهایی برای بهبود عملکرد مدیریتی بانک ها در قالب پیشنهاد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها