عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

 در این تحقیق هدف از یکسو شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک پارسیان و مطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقد ینگی و از سوی دیگر شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک پارسیان و مطالعه روابط بین علل به وجود آورنده آن است. .قلمرو زمانی تحقیق داده های ماهانه بانک پارسیان را از فروردین 1383 تااسفند1390 در بر می گیرد . برای تجزیه وتحلیل داده ها ،بیان متغیرهای مستقل ،وابسته ،آزمون فرضیه های تحقیق وتصمیم گیری در مورد فرضیه های تحقیق ازآمار استنباطی وفنون معادله یابی ساختاری استفاده شد ه است . یافته ها ی تحقیق نشان می دهد که تاثیر سپرده های دیداری وسایر سپرده ها برریسک نقدینگی معکوس ومعنادار است وتاثیر تسهیلات پرداختی بر ریسک نقدینگی مثبت ومعنادار است. ریسک نقدینگی نیز در این بانک به صورت معنادارازمتغیر های نشانگر بدهی به بانک مرکزی وسایر بانک ها ،هزینه تامین مالی ،ارزش بازار سهام بانک و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها باریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند

کلیدواژه‌ها