کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 کارشناس ارشد مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 مدیر مالی و ذیحساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز[1] است .روش تحقیق مورد استفاده ، با توجه به ماهیت موضوع و هدف‏های پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان حوزه اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به تعداد 300 نفر است .حجم نمونه نیز بر اساس جدول مورگان 169 نفر برآورد شده است. روش نمونه‏گیری در این تحقیق به صورت روش نمونه‏گیری طبقه یی و داخل هر طبقه بصورت تصادفی ساده بوده است .
   ابزار پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری براساس پنج مولفه اصلی کیفیت زندگی کاری ، مشتمل بر: رضایت شغلی، انگیزه، امنیت شغلی، آموزش و مشارکت تهیه و در تدوین پرسشنامه عملکرد کارکنان از مدل اچیو ( هرسی و بلانچارد) استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 891/0 و برای پرسش نامه عملکرد 793/0 به دست آمده است..یافته های این پژوهش نشان که داد بین کیفیت زندگی کاری کارکنان و عملکرد آنان رابطه معناداری وجود دارد. ضمنا بین مولفه رضایت شغلی، انگیزه ، امنیت شغلی ، آموزش و مشارکت ( مولفه های کیفیت زندگی کاری) و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد و این بدین معنا است که هر چه کیفیت زندگی کاری افزایش می یابد عملکرد آنان نیز ارتقا پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها