هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیا ت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

چکیده

هدف از این پژوهش ، بررسـی رابطه میان هوشـمندی رقابتی با کسب مزیت رقابتی در شرکـت زمزم است. پس از مروری بر مفاهیم هوشمندی رقابتی و مزیت رقابتی، دو پرسشنامه مجزا برای متغیرهای پژوهش طراحی و پس از تائید روایی و پایایی آن ها، میان 52 نفر از مدیران، کارشناسان و متخصصان شرکت زمزم توزیع گردید.
نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رتبه‌یی اسپیرمن، بیانگر رابطه مستقیم و معنادار هوشمندی رقابتی و ابعاد آن با کسب مزیت رقابتی شرکت زمزم است . در ادامه با بکارگیری آزمون فریدمن، ابعاد هوشمندی رقابتی رتبه‌بندی شدند که متغیرهای هوشمندی تکنولوژیک، هوشمندی بازار و سیستم‌های اطلاعاتی و هوشمندی اجتماعی به عنوان مهمترین معیار هوشمندی رقابتی انتخاب گردید .
در پایان نیز، نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله یی نیز نشان داد که تمام متغیرهای پژوهش در سطح مطلوبی قرار دارند .

کلیدواژه‌ها