نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

چکیده

این مقاله نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی را در عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری آن، مدیران اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، روش آن مونه گیری تصادفی ساده و ابزار جمع آوری داده‌های آن پرسشنامه است . یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و سرمایه های فکری و اجتماعی نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارند. علاوه بر این نتایج تحقیق حاضر نمایان ساخت که اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی، بیش از اثری است که به طور غیر مستقیم (با تأثیر در بافت سرمایه فکری) در عملکرد سازمانی می گذارد. رتبه بندی مؤلفه های سرمایه اجتماعی نشان می دهد که بعد فرهنگی سرمایه اجتماعی نسبت به ابعاد دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است باشد و در بین ابعاد سرمایه فکری نیز، سرمایه رابطه‌یی نسبت به ابعاد دیگر اهمیت بیشتری دارد .

کلیدواژه‌ها