ریسک مالی و سود سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تحقیق حاضر در صدد بررسی «تأثیر ریسک مالی بر سود سهام بانک‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران» است. ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره از انواع ریسک مالی هستند که در این تحقیق تأثیر آن ها بر سود سهام مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق شناسایی رابطه بین تغییرات ریسک­های اعتباری، نقدینگی و نرخ بهره با تغییرات سود سهام بانک­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی موضوع تحقیق، از مدل پیشنهادی برای بانک‌های تایلند استفاده شده است. در این مدل متغیرهای ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره و سود سهام محاسبه شده و تأثیر ریسک­های مذکور بر سود سهام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین برای دستیابی به اهداف تحقیق، فرضیه‌هایی تدوین شده است که با آزمون آن ها به بررسی رابطه بین تغییرات ریسک­های اعتباری، نقدینگی، نرخ بهره و تغییرات سود سهام پرداخته می شود .
 جامعه آماری تحقیق را بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، اسناد و مدارک سازمانی است که با توجه به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق تنظیم شده است. در بررسی فرضیه‌های تحقیق، از تحلیل رگرسیون و در تحلیل ویژگی متغیرهای تحقیق و تحلیل داده‌های آن، از روش آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت ریسک اعتباری و بی­تأثیر بودن ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره بر سود سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .

کلیدواژه‌ها