امکان سنجی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش دردفتر مرکزی شرکت مهندسان مشاور آبران در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش امکان‌سنجی پیاده ‌سازی مدیریت دانش در دفتر مرکزی شرکت مهندسان مشاور آبران در تهران است. با توجه به اینکه شرکت مهندسان مشاور آبران، دارای رتبه یک در زمینه مشاوره آب و فاضلاب در ایران است و با توجه به اهمیت دانش و مدیریت آن، در این تحقیق با مطالعه امکان‌سنجی که با ارزیابی سطح موجود زیرساخت‌های مدیریت دانش در این شرکت همراه است، سعی شده است پیش از پیاده‌سازی طرح، از میزان آگاهی شرکت برای بکارگیری موفق مدیریت دانش آگاهی لازم کسب شود و ظرفیت شرکت برای استقرار مدیریت دانش بررسی گردد و راهکارهای لازم در زمینه استقرار این سبک از مدیریت در شرکت ارائه شود، تا شرکت مهندسان مشاور آبران بتواند با افزایش مزیت نسبی خود در عرصه رقابت ملی و بین­المللی رشد نماید. جامعه آماری این  تحقیق کارکنان دفتر مرکزی شرکت مهندسان مشاور آبران به تعداد 40 نفرند که با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. روش این تحقیق پیمایشی و نوع آن کاربردی است. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار اصلی پرسش‌نامه استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون T تک نمونه‌یی، آزمون فریدمن وآزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که با توجه به نتایج این آزمون‌ها ، دفتر مرکزی شرکت مهندسان  مشاور  آبران در تهران از لحاظ امکان‌سنجی پیاده‌سازی اکتساب دانش، توسعه دانش، بهره‌گیری از دانش و نگهداری دانش در حد مطلوب و از لحاظ امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش، اهداف دانش، شناسایی دانش، اشتراک و توزیع دانش و ارزیابی دانش در حد مطلوبی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها