موقعیت استراتژیک بیمارستان‌های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

طی سال‌های اخیر بحث برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح گسترده‌ای از جامعه به‌خصوص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و لزوم بکارگیری این نوع برنامه‌ریزی در بیمارستان‌ها مطرح بوده است. هدف از این مطالعه بررسی موقعیت استراتژیک بیمارستان‌های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران است. پژوهش حاضر به روش مقطعی بر روی جامعه مورد مطالعه شامل مدیران بیمارستان‌های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی، صورت پذیرفت و در این مطالعه برای تدوین برنامه‌ استراتژیک از مدل دیوید استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسش‌نامه بود. در پرسش‌نامه اول، به روش بارش افکار و به بحث گذاشتن نظرات عنوان شده، کاربرگ‌های ارزیابی تحلیل محیط داخلی و خارجی در هر بیمارستان توسط ده نفر از مدیران ارشد و میانی تکمیل و در پرسش‌نامه دوم، اولویت‌بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید توسط 60 نفر از نمونه‌های پژوهش در هر بیمارستان مشخص و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم­افزارspss استفاده شد. به دنبال تحلیل سوات، موقعیت هر یک از بیمارستان‌ها از نظر عوامل داخلی و خارجی به ترتیب بیمارستان امیرالمومنین 80/2 و 84/2، بیمارستان بوعلی 90/2 و 79/2 و بیمارستان جواهری 41/2 و 89/1 بود. نتایج نشان داد که بیمارستان امیرالمومنین و بوعلی با کسب موقعیت استراتژیک تهاجمی از جایگاه نسبتا خوبی برخوردار است و بیمارستان جواهری در موقعیت تدافعی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها