بررسی اثر تبلیغات بازاریابی و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند در شرکت بیمه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تبلیغات بازاریابی و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برنددر شرکت بیمه ایرانصورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و از نظر روش زمینه‌یابی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مشتریان حقیقی شرکت بیمه ایران است که در شعب شهر تهران این شرکت، دارای حداقل دو سال سابقه بیمه بوده­اند که در مجموع 17502 نفر را به خود اختصاص می دهند. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 250 نفر از مشتریان شرکت بیمه ایران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مورد سنجش قرار گرفت. متغیر مستقل تحقیق تبلیغات بازاریابی و ترفیع قیمت، متغیر وابسته کیفیت ادراک شده ، وفاداری به برند و تصویر ذهنی از برند و متغیر میانجی، آگاهی از برند است. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه استاندارد، جمع­آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که تبلیغات بازاریابی بر کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، تصویر ذهنی از برند و وفاداری به برند تأثیر مثبت داشته؛ ترفیع قیمت بر کیفیت ادراک شده تأثیر منفی و بر تصویر ذهنی از برند تأثیر مثبت دارد . همچنین آگاهی از برند بر شکل دهی تصویر ذهنی از برند دارای تأثیر مثبت است .

کلیدواژه‌ها