تفکر استراتژیک مدیران و توانمندسازی کارکنان (در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است. جامعه آماری کارکنان و مدیران اداره کل و شعب تابعه به تعداد 259 نفر که بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی، 155 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. مدل مورداستفاده در تفکر استراتژیک مدیران مدل 5 عاملی جین لیدکا است که تمرکز بر هدف از مهم‌ترین نظرهای وی بوده است و توانمندسازی کارکنان از مدل لیتگو گرفته شده که اصلی‌ترین عنصر تغییر را انسان می‌داند و جهت غلبه بر فرهنگ‌های سنتی تشکیل گروه نظام‌های کیفی را مطرح می‌کند. روایی پرسشنامه توسط استادان محترم راهنما و مشاور تأیید شد. پایایی سؤال‌های تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است این آزمون بر روی 30 نفر از کارکنان و مسؤولان تأمین اجتماعی استان و شعب تابعه بررسی شد و مسؤولان طبق نتیجه مستخرجه از نرم‌افزار آماری spss میزان پایایی سؤالات تفکر استراتژیک مدیران و توانمندسازی کارکنان به ترتیب 95/0 و 90/0 به‌دست‌آمده که این نتایج حاکی از قابلیت اعتماد بالای این سؤال‌ها برای سنجش متغیرهای تحقیق است. داده‌های این پژوهش با استفاده از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است، بدین ترتیب که برای توصیف نظرات نمونه آماری از آمار توصیفی استفاده شد و فرضیه‌های تحقیق بر اساس نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از آمار استنباطی (رگرسیون دومتغیره آر. پیرسن) مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش 11 فرضیه به آزمایش گذاشته شد که تمام فرضیات مورد تائید قرار گرفت و در بین آن‌ها فرضیه نگرش سیستمی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بالاترین و فرضیه تفکر استراتژیک مدیران بر حس مالکیت کارکنان کمترین تأثیر را داشته است؛ و نهایتاً از بررسی به‌عمل‌آمده این نتیجه حاصل گردید که متغیر تفکر استراتژیک مدیران بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها