معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در فرآیند مدیریت زنجیره تأمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر نتایج تلاشی را ارائه می‌دهد که با هدف شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در فرآیند مدیریت زنجیره تأمین انجام شده است و به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که «در انتخاب تأمین‌کنندگان چه معیارهایی موردتوجه قرار می‌گیرند؟» و «هر یک از معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرند؟» برای پاسخ به این پرسش‌ها، با بررسی ادبیات موجود در حوزه‌ مدیریت زنجیره تأمین، چهار فرضیه تدوین و به آزمون گذاشته شد. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته و جامعه آماری آن صاحب‌نظران و خبرگانی بودند که علاوه بر آشنایی با مدیریت زنجیره تأمین با صنعت نیز آشنایی داشتند که تعداد 85 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌یی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 23 گویه استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای سؤالات آن برابر 85/0 است؛ همچنین برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌یی و برای اولویت‌بندی معیارها از آزمون فریدمن استفاده گردید عمده‌ترین نتایج این پژوهش به‌قرار زیر است: کیفیت، تحویل به‌موقع، قیمت، شهرت عرضه‌کننده و روابط بلندمدت با عرضه‌کنندگان از مهم‌ترین معیارهایی است که در انتخاب تأمین‌کنندگان مدنظر قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها