استراتژی‌های ژنریک اجراشده در بانک دی و روند رشد سود واقعی هر سهم آن بانک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     نظر به اهمیت EPS برای سهامداران به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد بانک‌ها (در این تحقیق: بانک دی) بررسی میزان تأثیرگذاری استراتژی‌های ژنریک بر روند مقادیر این شاخص می‌تواند توان بانک را در کنترل EPS مناسب به‌منظور جلب رضایت سهامداران  به اثبات رساند.  لذا در این پژوهش، متدولوژی نیل به اهداف تحقیق از دو خواستگاه مستقل محقق شد. روش نخست: اخذ نظرات ادراکی مدیران و کارشناسان بانک راجع به موضوع تحقیق بود که به‌وسیله پرسشنامه‌ای محقق ساخته انجام شد و نتایج، حاکی از وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در روش دوم، محققان با استخراج و پردازش اطلاعات عملکردی بانک در چند دوره مالی (پس از تأسیس بانک) و مقایسه آن با 7 بانک خصوصی برتر ایران، مجموعه شاخص‌های مبتنی بر هر یک از استراتژی‌های ژنریک سه‌گانه شناسایی شد که درعین‌حال با مقادیر متغیر وابسته تحقیق دارای رابطه همبستگی داشته باشند اگرچه روش دوم مستقیماً در آزمون فرضیات تحقیق مورداستفاده قرار نگرفت؛ بااین‌حال ضمن تأیید فرضیات، کاربرد آن به‌عنوان ابزار مناسب بانک در هدایت مؤثرتر درآمد هر سهم از طریق اجرای استراتژی‌های ژنریک موردتأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها