تأثیر مدیریت کیفیت جامع و قابلیت بازاریابی الکترونیک بر عملکرد نوآوری محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     هدف این پژوهش با عنوان بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مدیریت کیفیت جامع و قابلیت بازاریابی الکترونیک بر عملکرد نوآوری محصول در شرکت‌های تولیدکننده محصولات زود مصرف (FMCG) در تهران و اصفهان، بررسی این نکته است که چگونه مدیریت کیفیت جامع، بازارگرایی و تکنولوژی گرایی، شرکت‌ها را قادر می‌سازند تا در جهت بهبود عملکرد نوآوری محصول برتری کسب کنند. نتایج نشان می‌دهد که دارا بودن قابلیت بازاریابی الکترونیک در تلاش شرکت‌ها برای تولید محصولات زود مصرف متنوع، ضرور است. بخصوص اینکه این تحقیق مدلی را ارائه و مورد آزمایش قرار می‌دهد که بازاریابی الکترونیک را با ملحوظ داشتن هم‌زمان تکنولوژی، تجارت و منابع انسانی در نظر می‌گیرد که این عوامل زمانی که به خوبی با هم ترکیب شوند عملکرد نوآوری محصول را تحت تأثیر قرار می‌دهند.  پژوهش حاضر بر اساس روش‌های توصیفی، پیمایشی، همبستگی وکاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های تولید کننده محصولات زود مصرف در شهر تهران و اصفهان است. بدین منظور داده‌های تحقیق از شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی همچون شرکت زمزم، پاک، پگاه، مهرام، آیدا و اصالت و شرکت تولید کننده مواد شوینده گلرنگ، جمع‌آوری شده است. داده‌های پژوهش بوسیله پرسشنامه، از نمونه‌ای به اندازه 194 نفر گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی بر عملکرد نوآوری محصول تأثیر مثبت می‌گذارد. تأثیر تعدیلی محیط رقابتی بر رابطه بین بازارگرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی و هم‌چنین بر رابطه بین تکنولوزی گرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیک بسیار ضعیف است.

کلیدواژه‌ها