رابطه سرمایه اجتماعی و کارکردهای جمعی منابع انسانی با عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارکردهای جمعی منابع انسانی با عملکرد نمایندگان فروش انجام شده است. به‌منظور پاسخگویی به آزمون فرضیه­ها، 65 نمونه به تصادف از نمایندگی­های شرکت بیمه ایران در سطح شهر تهران انتخاب و برای جمع­آوری اطلاعات تحقیق از راهبرد پیمایش با استفاده از رویکرد پرسشنامه استفاده شد. به‌منظور تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده و تعیین ارتباط سرمایه اجتماعی و کارکرد­های جمعی منابع انسانی با عملکرد نمایندگان فروش بیمه، از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است. مهم‌ترین نتایج حکایت از این داشت که بین کارکردهای جمعی منابع انسانی و عملکرد نمایندگان فروش بیمه رابطه خطی و مثبت وجود دارد و زمانی که سرمایه اجتماعی پایین باشد، میتوان از کارکردهای جمعی منابع انسانی در جهت تقویت عملکرد استفاده کرد. اندازه شبکه ارتباطی و استحکام روابط بر عملکرد نمایندگان تأثیر زیاد داشتند؛ اما محدوده شبکه ارتباطی بر عملکرد تأثیر نداشت. از بین کارکردهای جمعی منابع انسانی، همکاری تیمی در مقایسه با همکاری همکاران و همکاری خانوادگی تأثیر بیشتری بر عملکرد داشت

کلیدواژه‌ها