ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و معیار‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر، متضمن فرآیند و نتایج بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و معیار‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌ها­ در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله برای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش از دوره تبدیل وجه نقد، دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا و خالص سرمایه در گردش و برای سنجش عملکرد از بازده دارایی­‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Q توبین، بازده سهام، سود هر سهم،  نسبت قیمت به سود هر سهم، نسبت قیمت به ارزش دفتری، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار استفاده شده است. در این بررسی 113 شرکت در طول دوره 1385 تا 1390 به­عنوان نمونه در نظر گرفته شده، از الگوی پانل با داده‌های متوازن استفاده شده است. نتایج آزمون‌ها نشان می­دهد که بین مدیریت سرمایه در گردش و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی (حسابداری، ترکیبی، مالی، اقتصادی) شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه­ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها