شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمانی بارویکرد مدل سازی تفسیری-ساختاری (مورد مطالعه ادارات مرکزی بانک مسکن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش و نیز شناسایی روابط بین آنها در بانک مسکن بود. 75 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان فناوری اطلاعات بانک مسکن در این تحقیق مشارکت داشتند. با بررسی 26 مطالعه در زمینه مدیریت دانش، 16 عامل کلیدی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش شناسایی شدند. برای غربال و شناسایی عوامل مهم در پیاده سازی مدیریت دانش در بانک مسکن، از روش دلفی فازی استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که تمامی 16 عامل تایید شدند. به منظور شناسایی روابط بین عوامل، از روش مدلسازی تفسیری ساختاری استفاده شد. براساس نتایج تحلیل داده‌ها، مدل عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش برای بانک مسکن استخراج شد که دارای هفت سطح است. براساس این مدل، پنج عامل زیرساخت سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تعهد و حمایت مدیریت و استراتژی و اهداف سازمان نقش کلیدی در پیاده سازی مدیریت دانش دارند.

کلیدواژه‌ها