بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر میل به ماندگاری کارکنان در سازمانها و ادارات دولتی ( مطالعه موردی شهرستان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهران، ایلام، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران ، ایران

چکیده

امروزه کارکنان نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانها، به ویژه کیفیت خدمات آنها دارند. بنابراین حفظ و نگهداری کارکنان بیش از پیش مورد توجه سازمانها قرار گرفته است. از این رو در دهه های اخیر مباحث مربوط به بازاریابی داخلی  و نگاه به کارکنان به عنوان مشتریان داخلی مطرح شده است. بازاریابی داخلی را می توان تلاش شرکت برای ارضای نیازهای کارکنان ”موثر بر مشتری “( بری و همکاران، 1976) و یا مدیریت اثربخشتر زنجیره ارزش– خدمت و ارتباطات بین همکاران ( گامسون، 1987) تعریف نمود.
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و مولفه های آن ((متغیر مستقل)) برمیل به ماندگاری((متغیر وابسته)) کارکنان سازمانهای دولتی شهرستان ایلام می باشد.
با توجه به عنوان پژوهش، هفت فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش تعداد 1200 نفر از کارکنان ادارات ایلام می باشد و نمونه ای با حجم 193  نفر از کلیه پرسنل به طور تصادفی طبقه ای نسبی به روش توصیفی استفاده شده و از جهت نوع نیز جنبه کاربردی دارد. از روش کتابخانه‌ای و میدانی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت به اتفاق، روایی پرسشنامه را تایید نمودند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش پایایی پرسشنامه را مطلوب نشان داده است و پس از بررسی اطلاعات موجود به این نتیجه رسیدیم که رابطه مثبت ومعنی داری بین متغیر مستقل ((بازاریابی داخلی)) و متغیر وابسته (( میل به ماندگاری )) وجود دارد.
در پایان با توجه به نتایج بدست آمده  پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها