بررسی رابطه بین استقرار سیستم های مدیریت دانش و تعالی سازمانی مطالعه موردی: اداره کل تعاون استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تشکیلات و روشها دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به تبیین ارتباط ممکن بین استقرار سیستمهای مدیریت دانش و بهبود مربوطه در سطح کلی تعالی سازمانی در یکی از ادارات بخش عمومی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، می پردازد. این مطالعه به عنوان یک تحقیق تجربی بر مبنای یک طرح توصیفی ـ همبستگی اجراء گردید. جامعه آماری را رؤسای ادارات، معاونین، کارشناسان اداره تعاون استان تهران تشکیل می دادند که از میان آنها 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه تعالی سازمانی جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمونهای همبستگی و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار 22SPSS استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها به طور کلی مؤید وجود رابطۀ مثبت و معنی دارِ سیستمهای مدیریت دانش و ابعاد آن (اکتساب، تسهیم، کاربرد دانش، و ایجاد دانش) با تعالی سازمانی در اداره تعاون استان تهران بود.

کلیدواژه‌ها