تحلیل عوامل موثر بر موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی (مطالعه موردی؛ شهرستان فراهان، استان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر بر موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی، در شهرستان فراهان، استان مرکزی بود. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 356 نفر مؤسسان کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در استان مرکزی(شهرستان فراهان) بود که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب، 100 نفر از جامعه تحقیق، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که در میزان موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین، عامل‌های توانایی رقابت با سایر کسب و کار‌ها، کیفیت محصولات و توانایی مقابله با رویدادهای غیرمنتظره، سه اولویت اول اثرگذار و سخت­گیری زیاد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عدم پرداخت به موقع اعتبارات و مشکلات بروکراسی اداری به ترتیب اهمیت به عنوان مشکلات راه اندازی این کسب و کار‌ها مطرح می‌باشند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای عملکرد بانک کشاورزی، ویژگی­های کارآفرینانه موسسان کسب و کارهای کوچک و متوسط، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی و مدت فعالیت کسب و کار بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته، موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی، داشته که در مجموع 8/77 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می­­نمایند.

کلیدواژه‌ها