بررسـی تاثیر فرهنگ سازمانی بارویکـرد نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران

چکیده

     از آنجاییکه روش بسترسازی تفکرات نوآورانه و تغییر و بهبود فرهنگ سازمانی نهادینه شده نقش مهمی در موفقیت برنامه ها ایفا می کند. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تاثیر فرهنگ سازمانی با رویکرد نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان و همچنین تعیین روابط بین این عوامل می باشد. علی رغم اهمیت نوآوری تاکنون کمتر به مطالعه و پژوهش بنیادی جهت نوآوری و فرهنگ سازمانی پرداخته شده است نمونه آماری این تحقیق265 نفر از کارکنان و کارمندان بخش ستادی شرکت پارس خودرو بودند . که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. که از میان 350 پرسشنامه توزیع شده، نمونه انتخاب شده است. مدل معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار ایموس برای بررسی روابط میان سازه های این تحقیق به کار گرفته شد. یافته‌های تحقیق بیان می‌دارند که فرهنگ سازمانی برنوآوری سازمانی تأثیرمستقیمی دارد و همچنین نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری سازمانی و فرهنگ سازمانی تأثیر مستقیمی بر موفقیت استراتژی سازمان دارد . نتایج پژوهش پیش رو عبارتند از: الف) فرهنگ سازمانی بر روی نوآوری کارکنان تاثیرگذار است و ارتباطشان به صورت مثبت و مستقیم میباشد، ب) نوآوری بر روی موفقیت استراتژی سازمان تاثیر مستقیم دارد و ارتباطشان به صورت مثبت و مستقیم میباشد، ج) فرهنگ سازمانی بر موفقیت استراتژی سازمان تاثیرگذار است و ارتباطشان به صورت مثبت و مستقیم میباشد.

کلیدواژه‌ها