امکان سنجی استقرار و اجرای سیستم بودجه‌بندی عملیاتی با استفاده از مدل SHAH در اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی داشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مالی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی موانع و مشکلات استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران در سال 1393 به انجام رسیده است. نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد که با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر مدیران و کارشناسان بودجه و مالی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران شامل 48 نفر می‌باشد، ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه 36 سوالی به همراه سوالات ویژگی‌های فردی و شخصی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ 728/0 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و مشاهدات از شیوه‌های توصیف آماری از قبیل جداول توزیع فراوانی، شاخص‌های مرکزی مانند میانگین، میانه و مجموع و شاخص‌های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، برد، مینیمم، ماکزیمم و انحراف استاندارد بهره‌گیری شده است. در بخش استنباط‌های آماری جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون t و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم توانایی، عدم اختیار و عدم وجود شرایط پذیرش بودجه‌ریزی عملیاتی مانع از استقرار این روش بودجه‌ریزی در سازمان موصوف می‌باشند.

کلیدواژه‌ها