بررسی رابطه بین هوش رقابتی با عملکرد بازاریابی در بانک اقتصاد نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی – گرایش استراتژیک

چکیده

     پژوهش حاضر در جهت رابطه بین هوش رقابتی با عملکرد بازاریابی در بانک اقتصاد نوین می­باشد. برای این منظور الگوی ساختاری مشخصی را از دیدگاه مدیران و کارکنان در بانک اقتصاد نوین به آزمون خواهد گذاشت. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های مدل­سازی معادلات ساختاری در حالت زمینه‌یابی است. داده‌های موردنیاز، از طریق پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی و عملکرد بازاریابی از نمونه­ای 291 نفری از مدیران و کارکنان بانک اقتصاد نوین می­باشد که به روش نمونه­گیری خوشه­ای جمع‌آوری گردید. ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، پایایی مناسبی را برای پرسشنامه نشان داد. آزمون مدل مفهومی با روش حداقل مربعات جزیی و آزمون همبستگی متغیرها و با به بکارگیری نرم­افزار SMART-PLS انجام شد. نتایج فرضیات اصلی نشان می­دهد که بین هوش رقابتی و عملکرد بازاریابی در بانک اقتصاد نوین شهر تهران رابطه وجود دارد. نتایج فرضیات فرعی  نشان می­دهد ابعاد هوش رقابتی (هوش بازاریابی، هوش رقبا، هوش تکنولوژیکی و هوش راهبردی) با عملکرد بازاریابی رابطه معنی­داری دارد.

کلیدواژه‌ها