تعیین شاخص استرس مالی در بازار های بانکداری، ارز و بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

بحران های مالی اخیر  نمایان گر این مطلب می باشند که، استرس های فزاینده  در بازارهای مالی از اهمیت زیادی جهت تحلیل و پیش بینی فعالیت های اقتصادی برخوردار هستند.به طور کل اگر چه استرس مالی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست ولی می‌تواند در بسیاری از متغیر های بازار مالی منعکس شود و قادر است خود را به طرق مختلف در یک سیستم مالی نمایان کند و منجر به گسترش بی ثباتی گردد و اختلال را از یک بازار به بازاری دیگر بکشاند.بر این اساس در این مقاله به تعیین شاخص استرس مالی در بازارهای بانک ، ارز و بیمه پرداخته و مطابق با ادبیات پژوهش به بررسی اثر گذاری استرس مالی یک بازار  بر شاخص استرس مالی در سایر بازارهای فوق الذکر  با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری VAR می پردازیم..به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات  ماهانه مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مهرماه سال1388 تا اسفند ماه 1394 مورد استفاده واقع شد. در نهایت نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد در  ایران میان استرس مالی و برخی از بازارهای مورد بررسی با وقفه  3ماهه روابط معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها