بررسی راهکارهای لازم جهت افزایش خلاقیت کارکنان با رویکرد کایزن (بهبود مستمر) مطالعه موردی پالایشگاه گاز پارسیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

     این تحقیق در راستای اهداف و سیاستهای تعیین شده وزارت نفت و با عنوان«بررسی راهکارهای لازم جهت افزایش خلاقیت کارکنان با رویکرد کایزن(بهبود مستمر) در شرکت پالایش گاز پارسیان»  انجام گرفته است. به این منظور ابتدا مهم ترین مولفه های کایزن بوسیله بررسی ادبیات پژوهش و اخذ نظرات کارشناسان وخبرگان امر،استخراج شد.روش نمونه گیری این تحقیق بر اساس نمونه گیری تصادفی و حجم جامعه در شرکت پالایش گاز پارسیان (372نفر) می باشد، طبق فرمول کوکران حجم نمونه این جامعه  برابر با 189 نفر می باشد. به منظور بررسی روایی سوالات پرسش نامه از روایی ظاهری (بهره گیری از نظرات خبرگان امر)و نیز روایی سازه - واگرا بوسیله  تکنیک تحلیل عاملی تاییدی (توسط نرم افزار لیزرل) استفاده شد. به منظور بررسی پایایی سوالات پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ (نرم افزار SPSS) استفاده گردید. با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری روابط بین متغیرها پژوهش بررسی،و میزان تاثیر هر کدام از آنها بر خلاقیت کارکنان تعیین و سه فرضیه تأیید و دو فرضیه رد شد.

کلیدواژه‌ها