بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت اجرای برنامه های استراتژیک دانشگاه ها و ارائه الگوی مناسب ( مورد مطالعه : دانشگاه های دولتی استان آذربایجان غربی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) گرایش استراتژیک دانشگاه صنایع و معادن ایران

چکیده

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و محصول آن، بعنوان یک برنامه مدون در هر حوزه ای بسترساز رشد، تنظیم کننده فعالیت ها و حتی روابط و ضوابط می باشد.
 هدف از این تحقیق، بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت اجرای برنامه های استراتژیک دانشگاه ها و ارائه الگوی مناسب برای افزایش موفقیت اجرای این برنامه های استراتژیک می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری و پردازش اطلاعات و ماهیت، توصیفی پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق، شامل 350 نفر از مدیران ، سرپرستان ارشد و سرپرستان دانشگاه های دولتی شهرستان ارومیه شامل دانشگاه ارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه می باشد. بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه لازم 184 نفر تعیین گردیده که برای احتیاط، 200 نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است   .
رتبه متغیر های تحقیق به ترتیب ارزیابی صحیح محیطی، مشارکت تیمی کارکنان، تعهد سازمانی، وجود پایگاه داده ها و MIS مناسب، مدیریت تغییر، آگاهی مدیران ارشد، مشارکت مدیران ارشد و پذیرش کارکنان به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها