نقش مدیریت کیفیت و مسائل زیست محیطی در کسب مزیت رقابتی مؤسسات هتل داری مناطق شمالی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 مدرس، مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

محیط بین المللی گردشگری تغییرات اقتصادی و اجتماعی را ایجاد نموده که منجر به عدم اطمینان بیشتری گردیده است. چنین تحولاتی الزاماً نیاز به بهبود مستمر در کیفیت و پایداری سیستم خدماتی را در صنایع گردشگری امری ضروری می سازد. هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیریت کیفیت و مسائل زیست محیطی بر مزیت رقابتی مؤسسات هتل داری می باشد. روش تحقیق آن توصیفی - پیمایشی و از نوع اسنادی – میدانی است و جامعه آماری این پژوهش را مدیران عالی و میانی مؤسسات هتل داری در مناطق شمالی ایران تشکیل می دهد. که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 224 نفر از مدیران هتل ها به روش تصادفی ساده جهت انتخاب تعیین شدند. جمع آوری داده ها از دو طریق کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و روایی همگرایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در بررسی و تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته های پژوهش در مجموع نشان می دهد که شدّت رابطه عملکرد زیست محیطی با مزیت رقابتی تمایزی در میان سایر روابط معنی دار حاکم بر مدل ساختاری پژوهش از بالاترین سطح برخوردار بوده است. همچنین عملکرد زیست محیطی و عملکرد کیفی خدمات هتل نیز رابطه معنی دار مثبتی با مزیت رقابتی هزینه ای داشته اند و از طرف دیگر مدیریت کیفیت هتل نیز بر عملکرد کیفی خدمات هتل و مدیریت زیست محیطی هتل نیز رابطه معنی دار داشته است.

کلیدواژه‌ها