بررسی عوامل موثر بر خرید تفننی در فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

     خرید تفننی از جمله مباحث مهم در میان محققان رفتار مصرف کننده ‌می‌باشد و با توجه به اینکه این نوع خرید در محدوده وسیعی از کالا و خدمات اتفاق ‌می‌افتد و بسیاری از فروش‌‌های خرده فروشان متاثر از آن ‌می‌باشد توجه به این نوع خرید و عوامل موثر بر آن ضروری ‌می‌باشد. در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر خرید تفننی در فروشگاههای رفاه شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان خانم فروشگاههای رفاه شهر تهران بودند که از جامعه آماری مورد نظر با توجه به جدول مورگان به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای از تعداد 386 نفر پرسشنامه وصول گردیده و بوسیله مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ادراک از محیط فروشگاه بر جستجوی فروشگاهی و همچنین انگیزه خرید تفننی موثر است. همچنین گرایش به خرید تفننی بر جستجوی فروشگاهی موثر بوده و تبلیغات نیز انگیزش خرید تفننی را تحت تاثیر قرار ‌می‌دهد. متغیرهای انگیزه خرید تفننی و جستجوی فروشگاهی نیز بر خرید تفننی موثر است. اما تاثیر متغیرهای جستجوی فروشگاهی و گرایش به خرید تفننی بر انگیزه خرید تایید نگردید.

کلیدواژه‌ها