تحلیل و تعیین سرانه عملکردی بیمه درمانی براساس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)(مطالعه موردی : بیمه شدگان خدمات درمانی استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد یزد، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، مدیرمالی بیمه خدمات درمانی، یزد، ایران

4 دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری، حسابرس، تهران، ایران

چکیده

نیاز به بهای­تمام­شده دقیق و به موقع مدیران را بسوی روش­های نوینی چون هزینه­یابی فعالیت محور سوق داده است. این مطالعه به تعیین سرانه عملکردی بیمه درمانی براساس روش هزینه­یابی بر مبنای فعالیت در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان یزد، طی سال 1393 می پردازد. ابتدا هزینه درمانی انجام شده براساس روش رهگیری مستقیم، به گروه­های مورد نظر اختصاص یافت. سپس هزینه­های سربار بر اساس روش ABC به این گروه­ها تخصیص یافته و بهای تمام­شده خدمات ارائه­شده محاسبه و در پایان نیز حق سرانه عملکردی بیمه درمان، با تقسیم مجموع هزینه­ها بر تعداد جمعیت بیمه­شده تحت پوشش هر گروه تعیین شد.بر اساس یافته­ها، مجموعه فعالیتهای اداره مورد مطالعه، در 12گروه کلی قابل ارائه است. سرانه عملکردی بیمه درمان، بین گروه­های مورد مطالعه از  50466 ریال در گروه زیر یکسال زنان تا  698202 ریال در گروه 85 تا 90سال مردان در نوسان بوده و بالاترین سرانه درمانی در خدمت بستری جنس زن بین سنین  70 تا 75 و  مردبین 75 تا 80  به ترتیب به مبلغ 384147 و 453372 ریال می باشد.

کلیدواژه‌ها