بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و تعهد سازمانی در شرکت بیمه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و تعهد سازمانی کارکنان «شرکت بیمه ایران»صورت گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، زمینه‌یابی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان« شرکت بیمه ایران »است که در سطح شهر تهران مشغول فعالیت هستند. مدل تحقیق با نمونه‌ای متشکل از 250 نفر از کارکنان «شرکت بیمه ایران» و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی موردسنجش قرار گرفت. برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی از پرسشنامه NEOPI-FF و تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر استفاده شد. برای بررسی و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنف، r پیرسون و رگرسیون خطی ساده و آزمون اسپیرمن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی (برون‌گرایی، سازگاری، مسئولیت‌پذیری، عصبیت، پذیرش تجارب جدید) با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و ضعیفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها