بررسی تأثیر ابعاد مسئله‌یابی بر میزان اجرای خط‌مشی‌ها از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استاد یار، دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابعاد مسئله‌یابی بر میزان اجرای خط‌مشی‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیدگاه کارکنان بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش­های توصیفی - همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان این وزارتخانه بود و نمونه‌گیری در مرحله نخست به‌صورت خوشه‌ای و سپس به روش تصادفی ساده انجام شد که درمجموع تعداد 510 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه­بود و بررسی و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Amos انجام شد.یافته­ها، نشان داد که بین رویه مستقیم غیرمستقیم مسئله‌یابی با میزان اجرای خط‌مشی‌های عمومی در هر سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد؛ همچنین در مسئله‌یابی به روش مستقیم، پیشی‌گرفتن سایر کشورها و در مسئله‌یابی به روش غیرمستقیم، مسئله‌یابی از طریق کارکنان، بالاترین رتبه را داشته است.

کلیدواژه‌ها