ارزیابی و شناخت عوامل مؤثر بر هوش استراتژیک مدیران در رسانه ملّی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

ماندگاری پویا و رو به رشد سازمان‌های امروزی، در گرو تصمیمات مناسب، به‌موقع و اثربخش است که این امر از طریق رهبری هوشمندانه و مبتنی بر تصمیمات استراتژیک حاصل خواهد شد. در این راستا، پژوهشگران در این تحقیق به دنبال ارزیابی و شناخت عوامل مؤثر بر هوش استراتژیک مدیران در رسانه ملّی هستند. این تحقیق از نظر نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. روش جمع­آوری داده‌ها میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه‌آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی‌شده با استفاده از نمونه‌ای 218‌تایی و روش‌های از حداقل مربعات جزئی (PLS) و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی بررسی شد.یافته­های حاصل از معادلات ساختاری نشان داد که هوش هیجانی با 127/0=β؛ خلاقیت با 214/0=β؛ خرد و عقل با 152/0=β؛ هوش عملی با 214/0=β؛ هوش فرهنگی با 163/0=β و هوش اجتماعی با 260/0=β، جزو ابعاد هوش استراتژیک هستند و فرضیه‌های پژوهش تأیید می‌شوند. نتایج اولویت‌بندی معیارها نیز نشان می‌دهد که هوش هیجانی دارای بیشترین وزن و اهمیت است و خلاقیت کمترین وزن و اهمیت را دارد. با تعمیم یافته­های حاصل از تحقیق می­توان گفت: «هوش هیجانی، خلاقیت، خرد و عقل، هوش عملی، هوش فرهنگی و هوش اجتماعی تأثیر قابل‌توجهی بر هوش استراتژیک دارند». این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن می­سازد که آن‌ها با سرمایه­گذاری بر هوش هیجانی، خلاقیت، خرد و عقل، هوش عملی، هوش فرهنگی و هوش اجتماعی نه‌تنها ضرر نمی­کنند؛ بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود هوش استراتژیک مدیران نیز دست می‌یابند.

کلیدواژه‌ها