عصر اطلاعات و مدیریت سلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 دانشیار دافوس دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا

چکیده

در نظام اسلامی با توجه به والایی‌ها و منزلت‌های انسان، مدیریت اعمال می‌شود. در مدیریت اسلامی اصل تکامل انسان‌ها است؛ اما در این برداشت از مدیریت هرگز انگیزه‌های مادی نادیده گرفته نمی‌شود. مدیریت در نظام اسلامی متکی بر دو پایه «تعالی» و «تولید» است. تولید تا زمانی دارای ارزش است که در خدمت «تعالی» انسان باشد از این منظر ارزش‌های دینی بر مدیریت اسلامی حاکمیت دارند. در عصر اطلاعات و ارتباطات با تبلیغات از طریق رسانه‌های گروهی و وسایل ارتباط جمعی، فرهنگ غربی بر جوامع دیگر تحمیل می‌شود که از آن به «امپریالیسم فرهنگی» تعبیر می‌شود. ازآنجاکه اصالت فایده، حاکم بر این نوع تبلیغات است با مدیریت اسلامی تفاوت ماهوی دارد. به‌طورکلی عصر اطلاعات در خدمت اهداف کاپیتالیستی و ارزش‌های مصرفی قرار دارد؛ درحالی‌که مدیریت اسلامی بر مبنای ارزش‌های الهی و انسانی است.

کلیدواژه‌ها