ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر قصد رأی دادن شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

در دنیای امروز برندها نقش بسیار مؤثری در امور جاری و روزمره مردم دارند. تحقیقات نشان می‌دهد، کسب‌و‌کارهایی موفق‌تر بوده‌اند که در برند‌سازی موفق عمل کرده و دارای برندی قوی، شناخته‌شده و معتبر هستند. یکی از شاخصه‌های اصلی برند‌ها، شخصیت برند است که از نظر محققان از عوامل مؤثر بر خریداران محصول یا خدمت آن برند است. با نگاهی به دنیای سیاست نیز می‌توان دریافت که در کشورهایی با نظام انتخاباتی پیشرفته احزاب و گروه‌های سیاسی که توانسته‌اند برند خود را به‌عنوان یک برند قوی با شاخصه‌های مشخص مطرح کنند در دستیابی به اهداف خود نیز موفق بوده‌اند. تحقیقات انجام‌شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که همانند برندهای محصولات و خدمات، شخصیت برندهای سیاسی نیز می‌تواند باعث جذب رأی‌دهندگان و نهایتاً رأی‌دادن آن‌ها به آن گروه یا حزب سیاسی باشد. در این راستا با توجه به کمبود تحقیقات در زمینه بازاریابی سیاسی و همچنین برندهای سیاسی در ایران، در این پژوهش ضمن بررسی مفهومی شخصیت برند سیاسی و اجزای آن، مدلی فرضی برای ارتباط بین شخصیت برند سیاسی (به‌عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی برند)، قصد رأی‌دهی شهروندان و همچنین ارزش ویژه برند سیاسی در کشور ایران در نظر گرفته شده که لازم است در آینده به بررسی صحت و سقم این مدل پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها