بررسی رابطه بین کیفیت وب‌سایت و قصد خرید مجدد مشتریان موردمطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار/عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی/دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد تهران مرکز/تهران/ایران

چکیده

     در این پژوهش، عوامل مؤثر بر کیفیت وب‌سایت دیجی کالا و تأثیر آن بر اعتماد و رضایت مشتری و در‌نهایت تأثیر مجموعه این عوامل بر قصد خرید مجدد مشتریان این وب‌سایت بررسی شد. نتایج نشان داد که عوامل راحتی خرید، سودمندی اطلاعات، امنیت تراکنش و ارتباط با مشتری بر کیفیت وب‌سایت مؤثر هستند. به‌علاوه نتایج نمایانگر این است که در میان متغیرهای تعیین‌کننده‌ کیفیت وب‌سایت، ارتباط با مشتری بیشترین تأثیر و طراحی سایت کمترین تأثیر را بر کیفیت وب‌سایت داشته است. نتایج پژوهش همچنین نشان­دهنده عدم‌تأیید ارتباط مثبت و مستقیم کیفیت وب‌سایت با قصد خرید مجدد مشتری است؛ به عبارت دیگر، کیفیت وب‌سایت از طریق بالابردن رضایت مشتری و اعتماد مشتری، بر قصد خرید مجدد تأثیر می­گذارد؛ بنابراین کیفیت وب‌سایت می‌تواند یکی از عوامل مهم برای بالابردن قصد خرید مجدد باشد.

کلیدواژه‌ها