بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر ترجیح نام تجاری (مورد مطالعه: مشتریان هتل‌های آزادی و استقلال تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

2 عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران ، ایران

3 استادیار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

چکیده

     ارتباط بین نقش‌های اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش است، چالشی که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند این است که باید هم‌زمان به افزایش سودآوری و پاسخگویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت هم‌زمان این دو پیامد به‌ظاهر متناقض دست یابند که نیازمند توسعه استراتژی‌های کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم سازمان دارد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر ترجیح نام تجاری هتل‌های «استقلال» و «آزادی» شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا، پیمایشی و روش جمع‌آوری داده‌ها، میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان هتل‌های «آزادی» و «استقلال» تهران بوده است. نمونه آماری 384 نفر و روش نمونه­گیری تصادفی ساده بود. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه متیو تینگ چیولیو و همکاران (2014) و مارتینز دل بوسکو (2013)، استفاده شد. آمار توصیفی برای توصیف وضعیت آزمودنی­ها به‌کار رفت و در قسمت آمار استنباطی از روش معادلات ساختاری برای معناداری فرضیه­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت، شامل مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به محیط‌زیست، نسبت به جامعه و نسبت به ذی‌نفعان بر ترجیح نام تجاری تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها