مهندسی ارزش بر مبنای تکنیک TRIZ در صنایع فراساحل نفت و گاز مورد مطالعه: پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب-تهران-ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب-تهران-ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز-تهران-ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تشریح نتایج حاصل از به‌کارگیری تکنیک‌های مؤثر برای خلق ایده‌های باارزش و تأثیر آن‌ها در مهندسی ارزش در صنایع فراساحل است. در این خصوص پس از تعیین محدوده انجام مهندسی ارزش، اهداف موردنظر مشخص شده و با استفاده از تکنیک مقایسات زوجی وزن‌‌دهی شدند، از طریق تکنیک FAST کارکردگرایی پروژه ارزیابی شده و پس از تعیین مشخصه‌های اصلی عملکردی (Functional Performance Specifications) نسبت به ایده‌پردازی با استفاده از تکنیک های طوفان ذهنی و تریز (TRIZ) اقدام شد. در این رابطه به ساختار شکست ایده (IBS)، به‌عنوان عامل اصلی در حل مسئله، پرداخته شد و ایده‌های مشخص‌شده مورد‌قضاوت قرار گرفت و درنهایت گزینه‌های اجرایی انتخاب شدند. پس از جمع‌بندی و تحلیل، ارزش مالی حاصل از اجرای گزینه‌ها بر اساس اهداف تعیین‌شده، برآورد و مشخص شدند. این پژوهش بر اساس نتایج حاصل از اجرای مهندسی ارزش در فازهای 20 و 21 پارس جنوبی، شامل طراحی، تأمین، ساخت، نصب سکوها و متعلقات مربوطه و نیز لوله‌گذاری دریایی صورت گرفته است. اهداف موردنظر شامل کاهش زمان اجرای پروژه (کاهش تأخیرات)، کاهش هزینه‌های پروژه، ارتقای HSE، ارتقا کمی و کیفی منابع انسانی و امکانات شرکت و ارتقای کیفیت بهره‌برداری است. مطالعات مهندسی ارزش نشان داد که اجرای گزینه‌های اجرایی می‌تواند به 3/3 درصد بهبود در کیفیت بهره‌برداری، 2/6 درصد بهبود HSE، 6/10 درصد بهبود ارتقای کمی و کیفی امکانات، 6/29 درصد کاهش زمان اجرای پروژه، 6/16 درصد کاهش هزینه‌های پروژه و درمجموع 71/43 درصد ارتقای ارزش پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در بخش فراساحل منجر شود.

کلیدواژه‌ها