بررسی عوامل مؤثر بر تعویض برند در مشتریان بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین-قزوین-ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در تعویض برند (بانک) توسط مشتری است. این عوامل شامل کیفیت خدمات، شهرت، هزینه تعویض، مسافت، اثر تبلیغات رقبا، تعویض غیرارادی و متغیرهای جمعیت‌شناختی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تشکیل داده‌اند که از میان آن‌ها به‌وسیله نمونه‌گیری متناسب با حجم، تعداد 397 نمونه گرفته شد. روش این تحقیق، توصیفی ـ همبستگی است که از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد و برای بررسی و تحلیل آن نرم‌افزار AMOS  به‌کار رفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهم‌ترین و تنها عامل مؤثر بر تعویض بانک توسط مشتری، عوامل غیرارادی است که نه تحت‌کنترل مشتری و نه تحت‌کنترل بنگاه است. با توجه به اینکه در دوره پیشرفت اینترنت و فناوری اطلاعات هستیم، پیشنهاد می‌شود که از بانکداری اینترنتی و بانکداری شخصی و سایر تکنیک های بازاریابی مستقیم استفاده شود.

کلیدواژه‌ها