تأثیر رهبری معنوی بر گرایش کارآفرینانه دانشجویان: نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران-ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران-ایران

چکیده

در محیط متغیر و پویای امروزی، سازمان­هایی موفق هستند که از انعطاف­پذیری، سرعت، خلاقیت و نوآوری بالاتری برخوردار باشند و به ترویج فعالیت‌های کارآفرینانه درون سازمان­شان اقدام کنند. از‌جمله عوامل تأثیرگذار بر ترویج این فعالیت­ها، رهبری سازمان و سرمایه اجتماعی است؛ ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری معنوی بر گرایش کارآفرینانه با در‌نظر‌گرفتن نقش میانجی­گری سرمایه اجتماعی دانشجویان است و روش تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از حیث روش از نوع توصیفی- پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد کارآفرینی «دانشگاه تهران» (ورودی­های سال 1393) است که شامل 123 نفر هستند. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، تعداد 93 نفر برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. بررسی و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم­افزار Smart PLS صورت پذیرفت. نتایج  حاکی از تأثیرگذاری رهبری معنوی بر گرایش کارآفرینانه و سرمایه اجتماعی دانشجویان و همچنین تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه از یکسو و از سویی دیگر تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی بر ارتباط بین رهبری معنوی و گرایش کارآفرینانه دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها