الگوی اجرای راهبرد تنوع همگون محصول (مورد مطالعه: شرکت کدبانو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قشم-قشم-ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی- دانشگاه علامه طباطبایی-تهران-ایران

3 مدرس، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بندرعباس-ایران

چکیده

با توجه به نرخ نگران‌کننده شکست پروژه‌های توسعه و تنوع همگون محصولات در ایران، انتقادات وارده بر مدل‌های توسعه و تنوع همگون محصول موجود در مبانی نظری و اهمیت بسیار زیاد توسعه و تنوع همگون محصولات موفق در رشد شرکت‌ها، پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی متناسب با شرایط شرکت‌های غذایی ایرانی برای اجرای تنوع همگون محصول است. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش موردی و رویکرد کثرت‌گرایانه، «شرکت کدبانو» از شرکت‌های فعال ایران در صنعت غذا انتخاب و بررسی ‌شده است و فرایند پیشنهادی (الگوی پیشنهادی) آن با روش‌های مختلفی از قبیل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و مطالعه اسناد، استخراج شده است؛ سپس الگوی پیشنهادی برآمده از اجرای فرایند در «شرکت کدبانو» با مبانی نظری مقایسه شده است. نتیجه نهایی این پژوهش، ارائه یک الگوی خاص برای «شرکت کدبانو» است که منحصربه‌فرد‌بودن آن به‌دلیل تفاوت محیط برون‌سازمانی و درون‌سازمانی «شرکت کدبانو» با بستر برون‌سازمانی و درون‌سازمانی مدل‌های غربی است. الگوی پیشنهادی این تحقیق، خلأ ناشی از فقدان الگوهای فرایندی تنوع همگون محصول مناسب شرکت‌های غذایی ایرانی را تا حدودی پر می‌کند و قابلیت حل یکی از مشکلات اصلی «شرکت کدبانو» را دارد.

کلیدواژه‌ها