بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رضایت مشتریان از طریق متغیر تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی (شهرداری منطقه ۱۷ تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رضایت مشتریان از طریق متغیر تعدیلگر فرهنگ سازمانی (شهرداری منطقه ۱۷ تهران) است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری میدانی و از نظر روش اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای استاندارد که روایی و پایایی آن اثبات شده، گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: 1. کلیه کارکنان شهرداری منطقه ۱۷ تهران که بالغ بر 510 نفر هستند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 220 نفر به‌دست آمد که در این مرحله از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد؛ 2. کلیه مراجعان و مشتریان شهرداری منطقه ۱۷ تهران که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول نمونه‌گیری پیمایشی (نمونه‌گیری جامعه نامحدود) برابر با 384 است و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. نرم‌افزارهای SPSS22وLisrel 8.50برای تحلیل داده‌ها به‌کار رفتند. نتایج بررسی و تحلیل اطلاعات نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر رضایت مشتریان، با در‌نظر‌گرفتن متغیر تعدیلگر فرهنگ سازمانی، تأثیر دارد

کلیدواژه‌ها