تدوین و ارزیابی الگوهای کارآمد بخش‌بندی بازار صنعت پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات‌ علمی دانشگاه‌ پیام ‌نور کرمان

چکیده

در صنعت پتروشیمی مانند دیگر بازارها توجه‌کردن به تمامی بخش‌های بازار و ارضای نیاز تمام مشتریان، امری غیر‌ممکن است. استفاده از رویکردهای اثر‌بخش بخش‌بندی سبب می‌شود تا با تمرکز منابع بر گروه‌های خاصی از مشتریان از تنوع و ناهمگونی موجود در بازار برای تحقق راهبُردهای سازمانی به بهترین نحو بهره‌برداری شود. در این پژوهش با استفاده از مدل بهبودیافته لانه‌ای و با به‌کارگیری رویکرد توصیفی - پیمایشی به تبیین پنج فرضیه بر مبنای متغیرهای مؤثر در بخش‌بندی بازار صنعت پتروشیمی و آزمون آن‌ها با استفاده از فرایند تجزیه‌و‌تحلیل سلسله‌مراتبی یا روش AHP، روش TOPSIS، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری و تحلیل واریانس یک‌طرفه پرداخته شده است. مطابق یافته‌های تحقیق، متغیرهای مدل تحقیق نقش تأثیرگذاری در بخش‌بندی بازار صنعت پتروشیمی دارند و این متغیرها مبنایی برای بخش‌بندی اثربخش بازار صنعت پتروشیمی و تدوین الگوی مربوط محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها