بررسی ارتباط بین ابعاد سرمایه فکری با عملکرد سازمانی از طریق روش تحلیل پوششی داده (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

سرمایه فکری نقش بسیار مهمی در عملکرد سازمان­ها ایفا می­کند. ویژگی متمایز این نقش باعث شده است موفقیت یا عدم‌موفقیت بسیاری از سازمان­ها در گرو بهره­برداری صحیح از آن قرار گیرد؛ درحالی‌که  در اغلب تحقیقات قبلی از مدل­های رایج، مانند مدل پالیک، برای تعیین کارایی سرمایه فکری استفاده شده است، تحقیق حاضر تلاشی نوین در جهت استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده به‌جای مدل­های آماری به‌منظور تعیین میزان کارایی سرمایه فکری است. در تحقیق حاضر ارتباط بین کارایی سرمایه فکری و عملکرد مالی شامل شاخص­های ارزش افزوده و Q توبین بررسی می‌شود. نمونه آماری این تحقیق شامل 28 شرکت از صنعت خودروسازی است که از داده­های مربوط به صنعت در بازه زمانی 1392- 1382 تشکیل شده است. بررسی و تحلیل داده­های آماری با استفاده از نرم­افزار Eviews نشان می­دهد که کارایی ابعاد سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری با ارزش افزوده اقتصادی و شاخص Q توبین دارند.

کلیدواژه‌ها