شناخت رابطه ی ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی فعالیت های بازاریابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازاریابی ، دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی است که درآن با بهره گیری از روش شناسی ارائه شده توسط دانشکده مدیریت فرانسه، رابطه بین ابعاد چهارگانه هوش رقابتی و اثربخشی فعالیت­های بازاریابی شرکت ­های حاضر در صنعت تبدیلی مواد غذایی شهر همدان مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از دید روش؛ از انواع پژوهش­های توصیفی و از نوع همبستگی، از منظر هدف؛ کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات؛ پیمایشی می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان صنعت مواد غذایی استان همدان، یعنی 150 نفر می باشند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 106 نفر برآورد شد. ابزار جمع آوری داده های­ پژوهش، پرسشنامه محقق-ساخته هوش رقابتی، شامل 30 سوال و پرسشنامه استاندارد اثربخشی فعالیت های بازاریابی، شامل 15سوال می باشد. پایایی پرسشنامه هوش رقابتی به روش آلفای کرونباخ  85/0و برای پرسشنامه استاندارد اثربخشی فعالیتهای بازاریابی 87/0محاسبه گردید. روایی آزمون نیز به روش محتوایی تائید شد. تحلیل یافته های نهایی پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS  و LISREL ، حاکی از وجود رابطه  معنی دار بین هوش رقابتی و ابعاد آن (شامل: آگاهی از وضعیت بازار،  اگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناورانه و تکنیکی و آگاهی راهبردی-اجتماعی) با اثر بخشی فعالیت های بازاریابی است.

کلیدواژه‌ها