ارزیابی مولفه های BIS با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی میزان سیستم هوش تجاری یک مجموعه شرکتها با مدیریت مشترک پرداخته میشود. در این پژوهش 126 نفر که شامل افرادی با تحصیلات بالای دیپلم بودند بعنوان نمونه به پاسخگویی به سوالات پرسشنامه پرداختند. از روش FAHP برای اندازه گیری شاخص سیستم هوش تجاری در شرکت استفاده شد. پس از آن از روش FTOPSIS به بررسی سیستم هوش تجاری پرداخته شد. در نهایت با استفاده از شبکه عصبی به پیش­ بینی نظرات افراد جدید الورود به شرکت در مورد سیستم هوش تجاری پرداخته شد. نتیجه بدست آمده از FAHP نشان داد که عملیات ساخت و ساز سیستم با وزن 307/0 بیشترین وزن را بدست آورده، رضایت کاربر از سیستم با وزن 286/0 در رتبه دوم قرار دارد. همچنین تاثیرات داخلی و نفوذ خارجی بترتیب با وزنهای 252/0 و 174/0 در رتبه سوم و چهارم قرار گرفتند. نتیجه بدست آمده از FTOPSIS نشان داد که نفوذ خارجی با وزن 006158/0 بیشترین وزن را بدست آورده، رضایت کاربر از سیستم با وزن 006078/0 در رتبه دوم قرار دارد. همچنین تاثیرات داخلی و عملیات ساخت و ساز سیستم بترتیب با وزنهای 005888/0 و 00587/0 در رتبه سوم و چهارم قرار گرفتند. در انتها بوسیله شبکه عصبی توانستیم در سطح اطمینان بالای 90 درصد به پیش بینی نظرات افراد جدید الورود به شرکت بپردازیم زیرا منحنی ROC به سرعت به سمت 1 گرایش پیدا میکرد.

کلیدواژه‌ها